REGULAMIN SKLEPU FORCECAMP.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej w ramach sklepu Forcecamp.pl zwanym dalej: „Sklepem Internetowym” .
 2. Dane Sprzedawcy: FORCECAMP Aleksander Chojan, NIP: 7831853269, REGON: 521432880
 3. Dane kontaktowe: adres do korespondencji, zwrotów, reklamacji: Newtona 6B/16, 60-161, Poznań, e-mail: forcecampshop@gmail.com
 4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Sklep („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://forcecamp.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu Internetowego powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email oraz spełnienia wymagań związanych z zasadami funkcjonowania Sklepu Internetowego, świadczenia za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych określone są w Regulaminie dostępnym pod adresem https://forcecamp.pl/regulamin/.

§ 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. W sklepie Forcecamp.pl prowadzona jest sprzedaż detaliczna na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu dostępnego na stronie sklepu Forcecamp.pl (dalej zwanych: „Produktami”).
 2. Informujemy, że szablony, opisy aukcji i zdjęcia w nich wykorzystane nie mogą być kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechniane w całości lub w części bez naszej zgody. Jest to zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3

Zasady dokonywania zamówienia

 1. Składanie zamówienia odbywa się w sklepie Forcecamp.pl
 2. Przed dokonaniem zakupu prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem oferowanego produktu, a w przypadku pytań lub wątpliwości, o kontakt ze Sprzedawcą.
 3. Przed dokonaniem potwierdzenia zakupu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza, w którym prosimy o następujące informacje:
 1. czy za zakupy chcą Państwo otrzymać paragon czy fakturę VAT;
 2. wybór formy płatności
 3. wybór formy przesyłki
 4. wskazanie adresu przesyłki (jeżeli jest inny niż wskazany na Państwa indywidualnym koncie w sklepie Forcecamp.pl) lub innej formy doręczenia (np. Paczkomat InPost);
 5. jaki produkt oraz jakiej wartości jest Państwa zamówienie;
 6. W przypadku wniosku o wystawienie faktury VAT prosimy o podanie następujących danych:
 1. dane firmy;
 2. adres firmy;
 3. Numer NIP;
 4. Numer telefonu;
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają właściwy dla sprzedaży danego produktu podatek VAT.
 2. Cena wyświetlana w podsumowaniu zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia za pomocą formularza, uwzględnia koszty przesyłki w zależności od wybranej przez Klienta opcji dostawy.
 3. W ramach dokonywania zakupów w sklepie Forcecamp.pl honorowane są następujące formy płatności:
  1. Przelew tradycyjny
  2. płatność z użyciem platformy przelewy24

§ 4

Realizacja i dostawa

 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w § 3, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 1 § 4 oraz dokonaniu płatności Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia.
 3. Zamówiony Produkt wysyłany jest w przeciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry;
 4. Przesyłka z zamówionym produktem wysyłana jest na adres Kupującego podany podczas składania zamówienia.
 5. Przesyłki wysyłane będą, według wyboru Kupującego, spośród dostępnych sposobów wysyłki.
 6. Koszt dostawy oraz wybrane formy dostawy w zależności od danego produktu zostaną każdorazowo wskazane w opisie sprzedawanego produktu.
 7. W przypadku zamówienia kilku sztuk produktu, produkt co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedną przesyłkę chyba, że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.
 8. O wysyłce produktu i jej formie Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 9. Płatności dokonywane przelewem powinny być realizowane na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w terminie 2 dni od dnia dokonania zamówienia, jeśli Sprzedawca nie otrzyma wpłaty w w/w terminie, zostanie wysłane do niego przypomnienie, w przypadku dalszego braku wpłaty Sprzedawca anuluje zamówienie.
 11. Jeżeli produkt ma zostać przesłany przez Sprzedającego Klientowi będącemu konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie Produktu, uważa się jej powierzenie przez Sprzedającego przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

§ 5

Postępowanie reklamacyjne Reklamacje – uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

 1. W zakresie reklamacji Kupujący będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Sprzedawca działający w ramach sklepu Forcecamp.pl jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, o której nie ma mowy w opisie produktu. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres forcecampshop@gmail.com
 2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Kupującego, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. imię i nazwisko kupującego, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sprzedawcy w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Kupujący będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Reklamacje zgłaszane przez Kupującego będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Kupującego.
 8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca wysyła do Kupującemu Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sprzedawca stosownie do złożonego przez Kupującego alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 11. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta
 12. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów lub Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556–576 Kodeksu cywilnego

§ 6

Odstąpienie od umowy uprawnienia dla Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w niniejszym regulaminie oraz zostanie dołączony przez Sprzedawcę w wersji papierowej do przesyłki produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi i Przedsiębiorcy–Konsumentowi w wypadkach:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: Newtona 6B/16, 60-161 Poznań, e-mail: forcecampshop@gmail.com lub przekazania go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w który, odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
 2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnienia, o  którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący .
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupującemu zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny na aukcjach Sprzedawcy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Kupujacego) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się do Przedsiębiorcy-Konsumenta (stosownie do art.38a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta)
 9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem.
 10. Ponadto zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć ani ograniczyć jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa oraz Regulaminu sklepu forcecamp.pl. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi postanowieniami, mają one pierwszeństwo przed niniejszym Regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społecznea, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, a Sklepem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FORCECAMP Aleksander Chojan.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Sklep Internetowy, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem …………………………….., skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać oraz zapisać Regulamin w pamięci komputera w formacie PDF, a także sporządzić jego wydruk.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia opublikowania Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu pozostaje bez jakiegokolwiek znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sklep Internetowy Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia ……….. 2021 r.

Załączniki do Regulaminu

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy: Aleksander Chojan (e-mail: forcecampshop@gmail.com).

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na naszej stronie internetowej Forcecamp.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie na adres: Newtona 6B/16, 60-161 Poznań, e-mail: forcecampshop@gmail.com a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat:

FORCECAMP Aleksander Chojan

Adres: Newtona 6B/16, 60-161 Poznań

Adres e-mail: forcecampshop@gmail.com

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.